تصویر خبر نشست خبری پروژه هفت پیکر

نشست خبری پروژه هفت پیکر

نشست خبری پروژه موسیقی هفت پیکر که قرار است بر اساس اشعار نظامی گنجوی با…